Επώνυμο Όνομα
  Όνομα Πατρός Ημερομηνία Γέννησης
  Διεύθυνση Υπηκοότητα
  Αριθμός Τηλεφώνου Email
  Αριθμός Ταυτότητας/Διαβατηρίου Εκδοθείσα Αρχή
  Ημερομηνία Έκδοσης
  Γνώσεις Ιστιοπλοΐας